POLÍTICA DE PRIVACITAT DE CAPDEBALL S.L.

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE CAPDEBALL S.L.

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE CAPDEBALL S.L.

Davant la inquietud d’accedir a la nostra pàgina web, li volem informar de la nostra Política de Privacitat actualitzada i de la destinació de les dades personals que vostè ens facilita, incloent-hi aquelles que recaptem pel fet de navegar al nostre web.

  1. IDENTIFICACIÓ DEL RESPONSABLE 

Titular: CAPDEBALL S.L. (d’ara endavant CAPDEBALL) 

Domicili social: Carrer Adrià d’Utrecht, 1, 43500 Tortosa C.I.F: B-55533350

Correu electrònic: braseria@capdeball.com 

  1. INFORMACIÓ I CONSENTIMENT 

De conformitat amb el que es disposa en el Reglament General UE 679/2016 de Protecció de Dades (d’ara endavant, “RGPD”) i en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (d’ara endavant, “LOPDGDD”) mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat l’usuari web (d’ara endavant, el “Usuari”) PRESTA EL SEU CONSENTIMENT informat, exprés, lliure i inequívoc per a tractar les dades personals recaptades a través del lloc web https://capdeball.com (d’ara endavant, el “Lloc web”) ja sigui través de formularis habilitats a aquest efecte o bé a través de la informació recaptada per les cookies. Així mateix, l’Usuari consent que aquestes dades siguin tractades per CAPDEBALL per a prestar els seus serveis aplicant les mesures organitzatives i de seguretat requerides pel RGPD. Totes les dades personals sol·licitats a l’Usuari en el Lloc web són obligatoris, no sent possible prestar cadascun dels serveis sense el corresponent tractament de dades per part de CAPDEBALL. Això no obstant, la navegació en el Lloc web és lliure i gratuïta. L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades a CAPDEBALL són certs i exactes, per la qual cosa CAPDEBALL no es farà responsable de qualsevol incidència derivada de la inexactitud o falsedat de la informació proporcionada pels Usuaris, més enllà de la possibilitat que té l’Usuari d’exercitar el seu dret de rectificació. En el cas que l’Usuari faciliti dades de terceres persones, com a responsable o encarregat del tractament, serà responsable de complir amb tota la normativa de protecció de dades aplicable. A més, l’Usuari garanteix que ha obtingut tots els consentiments, autoritzacions i/o aprovacions legalment necessàries abans d’incloure dades personals de tercers en el Lloc web.

  1. PROCEDÈNCIA, FINALITAT I BASE JURÍDICA 

Les dades personals de l’Usuari, o de tercers, que siguin cedides per l’Usuari, seran tractades de manera confidencial i quedaran incorporades a la corresponent activitat de tractament de CAPDEBALL. 

Les activitats de tractament dutes a terme per capdeball són les següents: 

ACTIVITAT: CONTACTE VIA FORMULARI I CORREU ELECTRÒNIC

  

PROCEDÈNCIA: 

Del mateix Usuari a través del formulari de contacte, de la finestra emergent del xat en línia al lloc web o mitjançant l’enviament de correus electrònics a l’adreça indicada al Lloc Web:

BASE JURÍDICA:

Reglament General de Protecció de Dades, en particular:  Art. 6.1.a): consentiment de l’Usuari per a un o diversos fins específics. 

FINS TRACTAMENT:

Atendre i respondre les consultes sol·licitades per l’Usuari. 

COL·LECTIU: Persones físiques, incloses els representants de persones jurídiques, usuaris del Lloc Web. 

CATEGORIA DE DADES: Nom i Cognoms i correu electrònic, així com la resta de dades que el mateix Usuari indiqui al cos del missatge o a través del xat en línia.

DESTINATARIS: No està prevista la cessió de dades a tercers, excepte per obligació legal o previ consentiment inequívoc i informat de l’Usuari. 

TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL: No està prevista la transferència internacional de dades. 

TERMINIS DE CONSERVACIÓ: Les dades seran conservades durant el termini de temps estrictament necessari par a complir amb la finalitat per la qual van ser recaptades. En qualsevol cas, el termini màxim de conservació serà d’un any.

ACTIVITAT: NEWSLETTER 

PROCEDÈNCIA: Del mateix Usuari a través del formulari de subscripció disponible en el Lloc Web.

BASE JURÍDICA: Reglament General de Protecció de Dades, en particular: Art. 6.1.a): consentiment de l’Usuari per a un o diversos fins específics. 

FINALITATS TRACTAMENT: Enviament d’informació relacionada amb les actualitzacions realitzades, serveis i publicacions de CAPDEBALL. 

COLECTIU: incloses les representants de persones jurídiques, usuaris del Lloc Web. 

CATEGORIA DE DADES: L’adreça de correu electrònic. 

DESTINATARIS: No està prevista la cessió de dades a tercers, excepte obligació legal o previ consentiment inequívoc i informat de l’Usuari. 

TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL: No està prevista la transferència internacional de dades. 

TERMINIS DE CONSERVACIÓ: Les dades seran conservades fins que l’Usuari retiri el seu consentiment o hagi acabat la finalitat per a la qual van ser recaptats, tret que les dades hagin de mantenir-se per una obligació legal. 

4. DADES DE L’USUARI 

L’Usuari garanteix que les dades aportades són verídiques, exactes, completes i actualitzades, sent aquest responsable de qualsevol mal o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se a conseqüència de l’incompliment de tal obligació, més enllà de la possibilitat que té l’Usuari d’exercir el seu dret de rectificació. En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l’Usuari garanteix que ha informat dita tercera dels aspectes continguts en aquest document i obtingut la seva autorització per a facilitar les seves dades al responsable per als fins anteriorment assenyalats. 

L’Empresa efectua totes les mesures que estan al seu abast per a garantir la seguretat i privacitat de la seva informació. Emmagatzema les seves dades en un servidor segur.

5. POLÍTICA DE COOKIES 

De conformitat amb el que es disposa pel RGPD i la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació, totes les dades de caràcter personal obtingudes mitjançant les cookies durant la utilització del Lloc Web seran tractats de conformitat amb els disposat en la Política de Cookies. 

6. EXERCICI DE DRETS 

De conformitat amb el que es disposa en el RGPD, l’informem que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat de les dades i limitació del tractament directament davant CAPDEBALL. Per a facilitar l’exercici d’aquests drets, l’Usuari podrà accedir online al següent formulari d’exercici de drets, havent d’atendre’s la sol·licitud en el termini màxim d’un (1) mes des de la recepció del formulari, o bé podrà enviar un missatge a aquest efecte, indicant nom, cognoms, email, número de DNI o passaport, a la següent adreça de correu electrònic: capdeball@capdeball.com L’Usuari també podrà exercir els seus drets mitjançant la presentació d’una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

7. ACCEPTACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT 

L’Usuari RECONEIX I ACCEPTA HAVER LLEGIT I COMPRÈS la present Política de Privacitat el contingut de la qual constitueix la totalitat de l’acord entre l’Usuari i CAPDEBALL respecte a l’ús i tractament de la seva informació personal. L’Usuari expressament accepta obligar-se, en els termes de la present Política de Privacitat, en tota la seva extensió i abast, sense exceptuar cap de les seves disposicions. 

© 2020 *CAPDEBALL, S.L. Tots els drets reservats.