Termes i condicions generals

Termes i condicions generals

TERMES i CONDICIONS

A. INFORMACIÓ GENERAL

La titularitat d’aquest lloc web, capdeball.com (en endavant lloc web) l’ostenta: Cap de Ball S.L., proveïda de C.I.F.: B-55533350 i inscrita en el Registre Mercantil; i les dades de contacte són: c/ Adrià d’Utrecht, 1 – Tortosa – capdeball@capdeball.com.

Aquest document (així com tots els altres documents que aquí es mencionen) regula les condicions per les quals es regeix l’ús d’aquest Lloc Web (capdeball.com.) i la compra o adquisició de productes i / o serveis en el mateix (en endavant, Condicions).

A efectes d’aquestes Condicions s’entén que l’activitat que capdeball.com desenvolupa a través del Lloc Web comprèn:

La reserva i pagament dels productes.

A més de llegir les presents Condicions, abans d’accedir, navegar i / o utilitzar aquesta pàgina web, l’Usuari ha d’haver llegit l’Avís Legal i les Condicions Generals d’ús, incloent-hi, la política de cookies, i la política de privacitat i de protecció de dades de capdeball.com.

En utilitzar aquest lloc web o a el fer i / o sol·licitar l’adquisició d’un producte i / o servei a través de la mateixa l’Usuari consent quedar vinculat per aquestes Condicions i per tot l’anteriorment esmentat, pel que si no està d’acord amb tot això, no ha d’usar aquest Lloc Web.

Així mateix, s’informa que aquestes Condicions podrien ser modificades. L’Usuari és responsable de consultar-cada vegada que accedeixi, navegui i/o utilitzeu el Lloc Web, ja que seran aplicables aquelles que es troben vigents en el moment en què se sol·liciti l’adquisició de productes i / o serveis.

Per a totes les preguntes que l’Usuari pugui tenir en relació amb les Condicions pot posar-se en contacte amb el titular utilitzant les dades de contacte facilitades més amunt o, si escau, utilitzant el formulari de contacte.

B. LUSUARI

L’accés, la navegació i ús del Lloc Web, confereix la condició d’usuari (en endavant referit, indistintament, individualment com Usuari o conjuntament com a Usuaris), per la que s’accepten, des que s’inicia la navegació pel lloc web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves ulteriors modificacions, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal d’obligat compliment segons el cas.

L’Usuari assumeix la seva responsabilitat d’un ús correcte del Lloc Web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

Fer ús d’aquest lloc web únicament per realitzar consultes i compres o adquisicions legalment vàlides.

No realitzar cap compra falsa o fraudulenta. Si raonablement es pogués considerar que s’ha fet una compra d’aquesta índole, podria ser anul·lada i s’informaria les autoritats pertinents.

Facilitar dades de contacte veraces i lícits, per exemple, adreça de correu electrònic, adreça postal i / o altres dades (vegeu Avís Legal i condicions generals d’ús). S’ha d’afegir enllaç a la pàgina corresponent.

L’usuari declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per a acceptar contractes a través d’aquest Lloc Web.

El lloc web està dirigit principalment a Usuaris residents a Espanya capdeball.com assegura que el lloc web compleixi amb legislacions d’altres països, sigui total o parcialment. Capdeball.com declina tota responsabilitat que es pugui derivar d’aquest accés, així com tampoc assegura enviaments o prestació de serveis fora d’Espanya.

L’Usuari podrà formalitzar, a elecció seva, amb capdeball.com el contracte de compravenda dels productes i / o serveis desitjats en qualsevol dels idiomes en què les presents Condicions estiguin disponibles en aquest Lloc Web.

C. PROCÉS DE COMPRA O ADQUISICIÓ

Els Usuaris degudament registrats poden comprar al Lloc Web pels mitjans i formes establerts. Hauran de seguir el procediment de compra i / o adquisició en línia de capdeball.com, durant el qual diversos productes i / o serveis poden ser seleccionats i afegits a la cistella o espai final de compra i, finalment, fer clic a: “PAGAMENT AMB TARGETA” o “PAGAMENT AMB BIZUM”.

Així mateix, l’Usuari haurà d’omplir i / o comprovar la informació que en cada pas se li prega, però, durant el procés de compra, abans de realitzar el pagament, es poden modificar les dades de la compra.

Seguidament, l’Usuari rebrà un correu electrònic confirmant que capdeball.com ha rebut la seva comanda o sol·licitud de compra i / o prestació de servei, és a dir, la confirmació de la comanda. I, si és el cas, se l’informarà, igualment, mitjançant correu electrònic quan la seva compra estigui confirmada. Si és el cas, aquestes informacions també podrien posar-se a disposició de l’Usuari a través del seu espai personal de connexió al Lloc Web.

L’Usuari pot obtenir  la seva factura, sol·licitant-la per correu electrònic a capdeball@capdeball.com

L’Usuari reconeix estar al corrent, en el moment de la compra, de certes condicions particulars de venda que concerneixen el producte i/o servei en qüestió i que es mostren al costat de la presentació o, si escau, imatge d’aquest en la seva pàgina del Lloc Web, indicant, de manera enunciativa, però no exhaustiu, i atenent a cada cas: nom, preu, components, pes, quantitat, color, detalls dels productes, o característiques, mode en el qual es duran a terme i / o cost de les prestacions; i reconeix que la realització de la comanda de compra o adquisició materialitza l’acceptació plena i completa de les condicions particulars de venda aplicables a cada cas.

Les comunicacions, ordres de compra i pagaments que intervinguin durant les transaccions efectuades al lloc web podrien ser arxivades i conservades en els registres informatitzats de capdeball.com per tal de constituir un mitjà de prova de les transaccions, en tot cas, respectant les condicions raonables de seguretat i les lleis i normatives vigents que referent a això apliquen, i particularment atenent a la LOPDGDD i als drets que assisteixen als Usuaris d’acord amb la política de privacitat d’aquest lloc web (Avís Legal i condicions generals d’ús).

D. DISPONIBILITAT

Totes les comandes de compra rebudes per capdeball.com mitjançant el lloc web estan subjectes a la disponibilitat dels productes i / o al fet que cap circumstància o causa de força major (clàusula H d’aquestes Condicions) afecti el subministrament dels mateixos i / o a la prestació dels serveis. Si es produïssin dificultats pel que fa al subministrament de productes o no quedessin productes en estoc, capdeball.com es compromet a contactar a l’Usuari i reemborsar qualsevol quantitat que pogués haver estat abonada en concepte d’import. Això també és aplicable en els casos en què la prestació d’un servei esdevingués irrealitzable.

E. PREUS I PAGAMENT

Els preus exhibits en el Lloc Web són els finals, en euros (€) i inclouen els impostos, llevat que per exigència legal, especialment pel que fa a l’IVA, s’assenyali i apliqui qüestió diferent.

Els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran les comandes o compres respecte als que l’Usuari ja hagi rebut una confirmació de comanda.

Els mitjans de pagament acceptats serà: Targeta de crèdit o dèbit o Bizum.

Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat bancària emissora d’aquestes, si l’entitat no autoritzés el pagament, capdeball.com no serà responsable per cap retard o falta de lliurament i no podrà formalitzar cap contracte amb l’Usuari.

En tot cas, en fer clic a “FER PAGAMENT AMB TARGETA” o “FER PAGAMENT AMB BIZUM” l’Usuari confirma que el mètode de pagament utilitzat és seu o que, si s’escau, és el legítim posseïdor de la targeta regal o de la targeta abonament.

F. MITJANS TÈCNICS PER A CORREGIR ERRORS

Es posa en coneixement de l’Usuari que en cas que detecti que s’ha produït un error en introduir dades necessàries per a processar la sol·licitud de compra en el Lloc Web, pot modificar els mateixos posant-se en contacte amb capdeball.com a través dels espais de contacte habilitats en el Lloc Web, i, si s’escau, a través d’aquells habilitats per contactar amb el servei d’atenció a client, i / o utilitzant les dades de contacte facilitades en la clàusula primera (Informació general). Així mateix, aquestes informacions també podrien esmenar per l’Usuari a través del seu espai personal de connexió al Lloc Web.

En qualsevol cas, l’Usuari, abans de fer clic a “FER PAGAMENT AMB TARGETA” o “FER PAGAMENT AMB BIZUM”, té accés a l’espai, carret, o cistella on es van anotant les seves sol·licituds de compra i pot fer modificacions.

De la mateixa manera, es remet a l’Usuari a consultar l’Avís Legal i condicions generals d’ús per a demanar més informació sobre com exercir el seu dret de rectificació segons el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

G. DEVOLUCIONS

En els casos en què l’Usuari adquirís productes en o través del Lloc Web de titular, l’assisteixen una sèrie de drets, tal com s’enumeren i descriuen a continuació:

Dret de Desistiment

L’Usuari, com a consumidor i usuari, realitza una compra en el Lloc Web i, per tant té dret a desistir d’aquesta compra segons la Llei 3/2014, de 27 de març (https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2014/03/28/pdfs/BOE-A-2014-3329-C.pdf) . Si bé, com a excepció, no es tindrà dret de desistiment (entre altres) en els productes que puguin fer-se malbé amb rapidesa, o estiguin precintats i no siguin aptes per al retorn per raons de salut o d’higiene o que s’hagin desprecintat després del lliurament.

Garanties

L’Usuari, com a consumidor i usuari, gaudeix de garanties sobre els productes que pugui adquirir a través d’aquest lloc web, en els termes legalment establerts per a cada tipus de producte.

En aquest sentit, s’entén que els productes són conformes amb el contracte sempre que: s’ajustin a la descripció realitzada per capdeball.com i posseeixin les qualitats presentades en aquesta; siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinen els productes del mateix tipus; i presentin la qualitat i prestacions habituals d’un producte del mateix tipus i que siguin fonamentalment esperables d’aquest.

H. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

Excepte disposició legal en sentit contrari, capdeball.com no acceptarà cap responsabilitat per les següents pèrdues, amb independència del seu origen:

● capdeball.com aplica totes les mesures concernents a proporcionar una visualització fidel del producte al lloc web, però no es responsabilitza per les mínimes diferències o inexactituds que puguin existir a causa de falta de resolució de la pantalla, o problemes del navegador que s’utilitzi o altres d’aquesta índole.

● Errors tècnics que per causes fortuïtes o d’una altra índole, impedeixin un normal funcionament del servei a través d’internet. Manca de disponibilitat del Lloc Web per raons de manteniment o altres, que impedeixi disposar de el servei.capdeball.com posa tots els mitjans al seu abast a l’efecte de dur a terme el procés de compra, pagament i enviament / lliurament dels serveis o productes, no obstant això s’eximeix de responsabilitat per causes que no li siguin imputables, cas fortuït o força major.

● En general, capdeball.com no es responsabilitzarà per cap incompliment o retard en el compliment d’alguna de les obligacions assumides, quan el mateix es degui a esdeveniments que estan fora del nostre control raonable, és a dir, que es deguin a causa de força major.

D’aquesta manera, les obligacions quedaran suspeses durant el període en què la causa de força major continuï, i capdeball.com disposarà d’una ampliació en el termini per complir-les per un període de temps igual a què duri la causa de força major.

capdeball.com posarà tots els mitjans raonables per trobar una solució que ens permeti complir les nostres obligacions tot i la causa de força major.

I. COMUNICACIONS PER ESCRIT I NOTIFICACIONS

Mitjançant l’ús d’aquest lloc web, l’Usuari accepta que la major part de les comunicacions amb capdeball.com siguin electròniques (correu electrònic o avisos publicats al lloc web).

A efectes contractuals, l’Usuari consenteix a usar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que capdeball.com enviï de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà els drets reconeguts per llei a l’Usuari.

L’usuari pot enviar notificacions i / o comunicar-se amb capdeball.com a través de les dades de contacte que en aquestes Condicions es faciliten i, si s’escau, a través dels espais de contacte del Lloc Web.

Igualment, llevat que s’estipuli el contrari, capdeball.com pot contactar i / o notificar a l’Usuari en el seu correu electrònic a l’adreça postal facilitada.

J. RENÚNCIA

Cap renúncia de capdeball.com a un dret o acció legal concreta o la manca de requeriment per capdeball.com de compliment estricte per l’Usuari d’alguna de les seves obligacions suposarà, ni una renúncia a altres drets o accions derivats d’un contracte o de les Condicions, ni exonera l’Usuari de l’acompliment de les seves obligacions.

Cap renúncia de capdeball.com a alguna de les presents Condicions o als drets o accions derivats d’un contracte té efecte, llevat que s’estableixi expressament que és una renúncia i es formalitzi i se li comuniqui a l’Usuari per escrit.

K. NUL·LITAT

Si alguna de les presents Condicions fossin declarades nul·les i sense efecte per resolució ferma dictada per autoritat competent, la resta de les clàusules romandran en vigor, sense que quedin afectades per aquesta declaració de nul·litat.

L. ACORD COMPLET

Les presents Condicions i tot document a què es faci referència expressa en aquestes constitueixen l’acord íntegre existent entre l’Usuari i capdeball.com en relació amb l’objecte de compravenda i substitueixen qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior convinguda verbalment o per escrit per les mateixes parts.

L’Usuari i capdeball.com reconeixen haver consentit la formalització d’un contracte sense haver confiat en cap declaració o promesa feta per l’altra part, llevat allò que figura expressament esmentat en les presents Condicions.

M. PROTECCIÓ DE DADES

La informació o dades de caràcter personal que l’Usuari faciliti a capdeball.com en el curs d’una transacció en el Lloc Web, seran tractades d’acord amb el que estableixen les polítiques de protecció de dades (Avís Legal i condicions generals d’ús). En fer accedir, navegar i/o utilitzar el Lloc Web l’Usuari consent el tractament d’aquesta informació i dades i declara que tota la informació o dades que facilita són veraces.

N. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals més propers a TORTOSA.

O. QUEIXES I RECLAMACIONS

L’usuari pot fer arribar a capdeball.com les seves queixes, reclamacions o tot altre comentari que desitgi realitzar a través de les dades de contacte que es faciliten al principi d’aquestes Condicions (Informació General).

A més, capdeball.com disposa de fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris, i que aquests poden sol·licitar a capdeball.com en qualsevol moment, utilitzant les dades de contacte que es faciliten a el principi d’aquestes Condicions (Informació General).

Així mateix, si de la formalització d’aquest contracte de compra entre capdeball.com i l’Usuari emanés una controvèrsia, l’Usuari com a consumidor pot demanar una solució extrajudicial de controvèrsies, d’acord amb el Reglament UE No 524/2013 del Parlament Europeu i de Consell, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum. Podeu accedir a aquest mètode a través de la pàgina web: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.